Doradztwo Energetyczne dla Gmin

Konferencja hybrydowa
IBB Hotel Andersia Poznań oraz on-line

UDZIAŁ BEZPŁATNY, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Konferencja

30 LISTOPADA - 1 GRUDNIA 2021 r.

Konferencja organizowana przez WFOŚiGW w Poznaniu

UDZIAŁ BEZPŁATNY, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

REJESTRACJA - DZIEŃ DRUGI

TEMATYKA KONFERENCJI:

Transformacja energetyczna w gminach

Projekt Doradztwa Energetycznego

Budownictwo pasywne

Geotermia jako bezpieczne i stabilne OZE

Magazyny i klastry energii

Ochrona i poprawa jakości powietrza

Głęboka termomodernizacja

Efektywność energetyczna

Potencjał geotermalny Wielkopolski

Ekonomia zarządzania energią

Praktyczne przykłady energetycznych przemian w polskich gminach

9:30 - 10:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa


DORADZTWO ENERGETYCZNE DLA GMIN


10:00 - 10:10

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Powitanie Gości i otwarcie Konferencji


10:10 – 10:20

Paweł Sałek, Doradca prezydenta RP, Przewodniczący Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych

Wystąpienie nt. możliwości rozwoju ciepłownictwa w Polsce.


10:20 - 10:40

Paweł Mirowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nowe programy wsparcia dla transformacji energetycznej polskich gmin


10:40 - 11:00

Marcin Janiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Finansowanie transformacji energetycznej Polski


11:00 - 11:20

Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Transformacja energetyki i ciepłownictwa w Polsce


11:20 - 11:50

Przerwa kawowa


11:50 - 12:10

Dr Mariusz Socha, Kierownik Pracowni Wód Uznanych za Kopaliny, Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Prezentacja warunków geologicznych występowania wód termalnych na obszarze woj. wielkopolskiego


12:10 - 12:30

Łukasz Białczak, Prezes Zarządu, Geotermia Polska Sp. z o.o.

Geotermia - stabilne i bezpieczne źródło odnawialnej energii


12:30 - 12:45

Kinga Świtalska, Doradca Energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Nowy nabór WFOŚiGW w Poznaniu


12:45 - 13:00

Magdalena Żelichowska, Koordynator Zespołu Doradców Energetycznych, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Projekt Doradztwa Energetycznego oraz pozostałe nabory WFOŚiGW w Poznaniu


13:00 - 13:45

Przerwa lunchowa


SAMODZIELNOŚĆ ENERGETYCZNA GMIN


13:45 - 14:05

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura, Związek Miast Polskich

Efektywne zarządzanie energią w gminie


14:05 - 14:25

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny, Związek Gmin Wiejskich RP

Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Wkrótce złagodzenie „zasady 10H”?


14:25 - 14:45

Krystian Gawroński, Manager ds. Zamówień Publicznych, SolarSpot

OZE w przetargach – dobre praktyki


14:45 - 15:05

Jędrzej Mieszkowski, Kierownik ds. Rozwoju Projektów Biogazowych, Green Genius

Biometan i Biogaz w samorządach


15:05 - 15:25

Bogusław Regulski, Wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

Kierunki transformacji w branży ciepłowniczej


15:25 - 15:45

Leszek Kuliński, Wójt Gminy Kobylnica, Przewodniczący Zarządu, Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

Energetyka odnawialna w gminie - katalog dobrych praktyk


15:45 - 15:55

Andrzej Bobrowski, Przewodniczący Panelu Obywatelskiego, Wielkopolska Platforma Wodorowa

Nadchodzi czas na biogaz, biometan, biowodór


15:55 - 16:05

Bartosz Siewiński, Prezes Zarządu, Innotech

Europejskie przykłady biogazowni komunalnych w praktyce


16:05 - 16:25

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

Potencjalne i realne możliwości odzysku energii i ciepła z odpadów komunalnych


16:25

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI - 30 LISTOPADA 2021 r.

9:30 - 10:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa


DORADZTWO ENERGETYCZNE DLA GMIN


10:00 - 10:20

Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej

Ciepłownia przyszłości, czyli droga do transformacji energetycznej


10:20 - 10:40

Marek Kałka, Specjalista ds. Rozwoju, Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim

Samowystarczalność energetyczna gmin – jak ją osiągnąć?


10:40 - 11:00

Paweł Jakubowski, Zastępca Burmistrza, Gmina Opalenica

Jak efektywnie przeprowadzić głęboką termomodernizację w gminie?


11:00 - 11:20

Jarosław Grobelny, I Zastępca Prezydenta, Miasto Gniezno

Źródła geotermalne alternatywą dla paliw kopalnych


11:20 - 11:40

Przerwa kawowa


11:40 - 12:00

Michał Dziennik, Pełnomocnik Zarządu ds. rozwoju systemów ciepłowniczych w Poznaniu, Veolia Energia Poznań SA

Magazyn ciepła - przyszłość magazynowania energii


12:00 - 12:20

Kamil Wiśniewski, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego / Akademia Zdrowego Budownictwa GreenCherry

Budownictwo pasywne odpowiedzią na ekologiczne wyzwania sektora budowlanego


12:20 - 12:40

Janusz Piechocki, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin

Energetyka wiatrowa w gminie Margonin


12: 40 - 13:00

Piotr Szewczyk, Prezes Zarządu, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”; Rada RIPOK

Możliwości produkcji biogazu z bioodpadów komunalnych


13:00 - 13:10

Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu, ENEA SA

Rozmowa z Gościem specjalnym Konferencji


13:10 - 13:45

Przerwa lunchowa


SAMODZIELNOŚĆ ENERGETYCZNA GMIN


13:45 – 14:05

Tymoteusz Mądry, Dyrektor Działu Prawnego, Aspiratio Consulting

Nowelizacja ustawy OZE 2021 i perspektywy na przyszłość


14:05 – 14:25

Leszek Choryłek, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

Inteligentne pomiary zużycia energii w JST i obiektach użyteczności publicznej - energetyka cieplna, wodociągi i kanalizacja


14:25 – 14:45

Antonina Kaniszewska, Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii SA

Narzędzia do zarządzania klimatyczno-energetycznego w gminie


14:45 – 15:05

Krzysztof Kochanowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności

Faktyczny stan polskiego rynku magazynowania energii


15:05 – 15:25

Anna Fijas, Kierownik Projektów, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cites

Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w samorządzie


15:25 – 15:45

Zbigniew Chlipała, Kierownik Instalacji Komunalnej ECO – Ekologiczne Centrum Odzysku w Bielawie

Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii przez inwestora prywatnego


15:45 – 16:05

Beata Wiszniewska, Dyrektor Generalny, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej PIGEOR

OZE jako jedna z dróg do samodzielności energetycznej polskiego samorządu


16:05 - 16:25

Marek Pituła, Polskie Stowarzyszenie Biometanu

Szanse samorządów w paliwach alternatywnych - biometan, bioLNG, konwersja biogazu do biometanu


16:25

Zakończenie drugiego dnia Konferencji


* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w programie

PROGRAM DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI - 1 GRUDNIA 2021 r.

9:00

Rejestracja uczestników

9:50

Otwarcie Konferencji

Dominik Szymański, redaktor prowadzący miesięcznik "Energia i Recykling"

10:00

Dekarbonizacja polskiego systemu energetycznego poprzez inwestycje w OZE w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 oraz New Green Deal

Katarzyna Michałowska, Instytut Energetyki Odnawialnej

10:30

Szanse polskich miast na osiągnięcie energetycznej niezależności

Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich

10:50

Odnawialne źródła energii na terenach wiejskich – szanse i bariery rozwoju

Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

11:10


Instalacje OZE utylizacji energetycznej biogazu składowiskowego vs.samodzielność energetyczna gmin

Dariusz Bojsza, Dyrektor Generalny Neo Energy - Partner Generalny Konferencji

11:30Jak skutecznie bilansować koszty energii w gminie?

Antonina Kaniszewska, Krajowa Agencja
Poszanowania Energii SA

11:50

Mikrobiogazownie - podstawowe źródło energii elektrycznej i ciepła w gminach wiejskich

Andrzej Jurkiewicz, eGIE Sp. z o.o. -
Partner Konferencji

12:10Zefir - narzędzie dla planowania transformacji energetycznej na poziomie samorządowym

dr inż. Karol Wawrzyniak, Interdyscyplinarny Zakład Analiz Energetycznych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Enercode Sp. z o.o. - Partner Konferencji

12:30

Kompleksowa termomodernizacja budynków – rola samorządów w realizacji założeń „Zielonego Ładu” w ramach Funduszu Odbudowy UE


Agnieszka Stawiarska, ROCKWOOL POLSKA -
Partner Konferencji

12:50
Zielony wodór – realna samodzielność energetyczna gmin

Maciej Piliński, Solar Energy - Fronius Polska Sp. z o.o. - Partner Konferencji

13.10

Szanse wykorzystania wodoru w dywersyfikacji źródeł energii

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Platforma Wodorowa

13:30

Ciepło systemowe w Polsce – kierunki transformacji

Bogusław Regulski, Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

13:50


Fotowoltaika w samorządzie – finansowanie, realizacja inwestycji, nadzór

Patrycja Płonka, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités"

14:10


Wielopaliwowa elektrociepłownia w gminie – rozwiązania modernizacyjne dla lokalnego ciepłownictwa

Bogusław Krztoń, Business Development Director CEE & Balkans, Sumitomo SHI FW - Partner Konferencji

14:30

Energia z odpadów komunalnych – kiedy pójdziemy śladem Europy?

Prof. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

14:50

Klastry energii – jak ograniczyć wzrost cen energii w gminie i zapewnić bezpieczeństwo energetyczne jej mieszkańcom?

Maciej Dąbrowski, kierownik Jednostki Realizującej Projekt, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
sp. z o.o. w Koninie

13:45

14:00

14:15

14:30

14:45

15:10


Zakończenie konferencji

16:00

Obiad


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie. Konferencja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.